Konfidencialitātes politika

Home » Konfidencialitātes politika

Vispārīgi noteikumi
1.1. Šajā Privātuma politikā ir aprakstīts, kā BBK AUTO, SIA, reģistrācijas numurs 40003924244, Rīga, Ilūkstes iela 103 k-3 – 29, LV-1082 (turpmāk tekstā arī “Datu pārzinis”) iegūst, apstrādā un uzglabā personas datus, kas iegūti no saviem klientiem un personām, kuras apmeklē tīmekļa vietni (turpmāk tekstā “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, t. i., datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, izmantošana, aplūkošana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro piemērojamos datu apstrādes principus un nodrošina, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Personas datu vākšana, apstrāde un glabāšana
2.1. Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā personiski identificējamu informāciju, galvenokārt izmantojot tīmekļa vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot vietnē sniegtos pakalpojumus, jūs piekrītat, ka visa sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta saskaņā ar šajā konfidencialitātes politikā norādītajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai sniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināti nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu konfidencialitātes politikas pārkāpumu. Datu subjekta pienākums ir nekavējoties informēt Datu pārzini par jebkādām izmaiņām sniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, kas datu subjektam vai trešām personām radušies nepatiesi sniegtu personas datu dēļ.

Klientu personas datu apstrāde
3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

Pilns nosaukums
Dzimšanas datums
Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u. c.)
Jebkura cita informācija, kas mums sniegta, izmantojot vietnes pakalpojumus un iegādājoties preces vai sazinoties ar mums.
3.2. Papildus iepriekš minētajam Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu pareizību, izmantojot publiski pieejamus reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 6. panta 1. punkta a), b), c) un f) apakšpunkts:

(a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienā vai vairākos konkrētos nolūkos;
(b) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kura puse ir datu subjekts, vai lai pēc datu subjekta pieprasījuma veiktu pasākumus pirms līguma noslēgšanas;
(c) apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisku pienākumu, kas attiecas uz pārzini;
(f) apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu nodrošināšanai, izņemot gadījumus, kad par šādām interesēm prevalē datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
3.4. Datu pārzinis glabā un apstrādā datu subjekta personas datus, kamēr ir izpildīts vismaz viens no turpmāk minētajiem kritērijiem:

Personas dati ir nepieciešami nolūkiem, kādiem tie tika vākti;
Kamēr datu pārzinis un/vai datu subjekts var īstenot savas leģitīmās intereses saskaņā ar ārējiem noteikumiem, piemēram, iesniegt iebildumus vai izvirzīt vai aizstāvēt juridiskas prasības;
tik ilgi, kamēr pastāv juridisks pienākums saglabāt datus, piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;
Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja vien personas datu apstrādei nav cita likumīga pamata.
Kad šajā punktā minētie nosacījumi vairs nepastāv, datu subjekta personas datu glabāšanas periods beidzas, un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti no datorsistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kuros ir attiecīgie personas dati, vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai izpildītu savas saistības pret jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot jūsu personas datus saviem partneriem, datu apstrādātājiem, kas mūsu vārdā veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u. c. Datu apstrādātājs ir datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums sniedz nepieciešamos personas datus maksājumu veikšanai platformas īpašniekam Maksekeskus AS. Pēc pieprasījuma mēs varam izpaust jūsu personas datus valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, lai aizsargātu mūsu juridiskās intereses, ierosinot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.6. Apstrādājot un uzglabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, grozīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

Datu subjekta tiesības
4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem jums ir tiesības:

Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, pieprasīt savu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības pieprasīt šo datu pārsūtīšanu citam pārzinim (datu pārnesamība);
pieprasīt neprecīzu, nepareizu vai nepilnīgu personas datu labošanu;
pieprasīt savu personas datu dzēšanu (“tiesības tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums paredz datu saglabāšanu;
atsaukt savu iepriekš doto piekrišanu personas datu apstrādei;
Ierobežot jūsu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs uz laiku pilnībā pārtrauktu apstrādāt visus jūsu personas datus;
Iesniedziet sūdzību Datu valsts inspekcijai. Jūs varat izmantot savas tiesības, aizpildot veidlapu personīgi Viestura ielā 6, Jūrmalā, LV-2010, vai iesniedzot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz info@karatekas.eu.
Nobeiguma noteikumi
5.1. Šī Privātuma politika ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem tiesību aktiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā konfidencialitātes politikā. Grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas tīmekļa vietnē https://karatekas.eu.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping