GDPR

Home » GDPR

SIA “BBK AUTO” (reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā, reģistrācijas numurs 40003924244, juridiskā adrese: Rīga, Ilūkstes iela 103 k-3 – 29, LV-1082) (turpmāk tekstā – “BBK AUTO”) ir Pārzinis, kas nodrošina Eiropas Savienības Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk tekstā – “Vispārīgā datu aizsardzības regula” jeb “VDAR”) prasību ievērošanu Latvijā. Šajā konfidencialitātes politikā ir izklāstīts, kā “BBK AUTO” apstrādā personas datus, izmantojot mūsu pakalpojumus. Šī politika attiecas uz visiem personas datu apstrādes veidiem, ko SIA “BBK AUTO” apkopo no tīmekļa vietnēm, e-pasta sarakstiem, līgumiem un citiem avotiem.

Datu apstrādes mērķi DATU apstrāde tiek veikta, lai pārvaldītu savstarpējās attiecības ar pakalpojumu saņēmējiem saistībā ar UZŅĒMUMA sniegtajiem pakalpojumiem, izrakstītu rēķinus, nodrošinātu pakalpojumu rezervācijas un maksājumus, kā arī drošības rezervācijas, lai īstenotu UZŅĒMUMA leģitīmās intereses, vienlaikus ievērojot fiziskās personas (datu subjekta) pamattiesības un brīvības. Ja UZŅĒMUMS vēlas/ir pamatota nepieciešamība apstrādāt DATUS citos nolūkos, datu subjekta piekrišana šādai datu apstrādei tiks pieprasīta iepriekš.

Piekļuve datiem un datu glabāšana DATUS reģistrē pakalpojumu līgumos. DATUS reģistrē UZŅĒMUMA grāmatvedības programmatūrā un pakalpojumu administrēšanas programmās. DATI ir aizsargāti pret nesankcionētu piekļuvi, un to izmantošana tiek uzraudzīta saskaņā ar normatīvajām prasībām. Piekļuve programmām un līdz ar to arī DATIEM ir tikai tiem UZŅĒMUMA darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai un pienācīgai pakalpojumu sniegšanai. Piekļuvi programmām aizsargā drošas paroles. DATI netiks nosūtīti ārpus Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ), ja vien tas nav nepieciešams tehniskai datu aizsardzībai.

Datu izpaušana UZŅĒMUMAM ir tiesības izpaust DATUS tiesībaizsardzības iestādēm, nodokļu iestādēm un uzraudzības iestādēm, pamatojoties uz likumīgu un motivētu iestādes vai amatpersonas pieprasījumu.

Datu glabāšanas periods DATI tiek glabāti saskaņā ar pakalpojumu līguma termiņu. Pēc līguma izbeigšanas DATI joprojām tiks glabāti noteiktu laiku, lai nodrošinātu atbilstību normatīvajām prasībām.

Datu subjekta tiesības Fiziskām personām ir tiesības pārbaudīt ar tām saistītos DATUS, kas ir UZŅĒMUMA rīcībā, pieprasīt labot, dzēst vai papildināt nepareizi norādītos datus, kā arī aizliegt izmantot savus datus mērķiem, kas nav saistīti ar UZŅĒMUMA pakalpojumu sniegšanu.

Scroll To Top
Close
Close

Shopping Cart

Close

Shopping cart is empty!

Continue Shopping